Thursday, November 06, 2008

ദേശാടനം


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌ [സുജാത]

എങ്ങനേ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ
എങ്ങനേ ഞാൻ ഉണർത്തേണ്ടൂ
എൻമനസ്സിൻ ആലിലയിൽ
പള്ളികൊള്ളും കണ്ണനുണ്ണീ

കോടിജന്മം കഴിഞ്ഞാലും
നോമ്പെടുത്ത്‌ കാത്തിരിക്കും
എങ്ങുപോയ്‌ നീ മറഞ്ഞാലും
ആടലോടെ കാത്തിരിക്കും

ഏങ്ങിനിൽക്കും അമ്പാടിയിൽ
തേങ്ങിയോടും കാളിന്ദിയായ്‌
പൂക്കടമ്പായ്‌ പൈക്കിടാവായ്‌
നീയണയാൻ കാത്തിരിക്കും

പാട്ടുപാടാൻ ഈണമില്ലാ
പെയ്തുതോരാൻ കണ്ണീരില്ലാ
മാമഴയായ്‌ നീയുണരാൻ
മാമയിലായ്‌ ഞാനിരിപ്പൂ


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ കളിവാക്കുറങ്ങിയല്ലോ
ഒരുനോക്കു കാണുവാനെൻ ആത്മാവുകേഴുന്നല്ലോ
തഴുകുന്ന തിരമാലകളേ ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളേ
അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കെന്റെ അടങ്ങാത്ത ജന്മദുഃഖം

താരാട്ടുപാടിയാലേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഞാൻ
പൊന്നുമ്മ നൽകിയാലേ ഉണരാറുള്ളൂ
കഥയൊന്നു കേട്ടാലേ ഉണ്ണാറുള്ളൂ എന്റെ
കൈവിരൽത്തുമ്പുപിടിച്ചേ നടക്കാറുള്ളൂ
അവൻ നടക്കാറുള്ളൂ

ഇനിയെന്നു കാണുമെന്നായ്‌ പിടഞ്ഞുപോയി
എന്റെ ഇടനെഞ്ചിലോർമ്മകൾ തുളുമ്പിപോയീ
എത്രയായാലുമെൻ ഉണ്ണിയല്ലേ അവൻ
വിലപിടിയാത്തൊരെൻ നിധിയല്ലേ
എന്റെ പുണ്യമല്ലേ


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: മഞ്ജു

നന്മയേറുന്നൊരു പെണ്ണിനെ വേൾപ്പാനായ്‌
നാഥനെഴുന്നള്ളും നേരത്തിങ്കൽ
ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടകമ്പടി കൂട്ടീട്ട്‌
കാളേ മേലേറി നമഃശിവായ
നാരിമാർ വന്നിട്ട്‌ വായ്‌കുരവയിട്ട്‌
എതിരേറ്റു കൊണ്ടൊന്നു നിൽക്കും നേരം
ബ്രാഹ്മണരോടും പലരോടും ഒന്നിച്ച്‌
അർത്ഥകം പൂക്കു നമഃശിവായ
മദ്ധ്യേ നടുമിറ്റത്ത്‌ അമ്പോടെഴുന്നള്ളി
ശ്രീപീഠത്തിന്മേൽ ഇരുന്നരുളി
പാനകുടവും ഉഴിഞ്ഞു ഹരനേ
മാലയുമിട്ടു നമഃശിവായ

മന്ത്രകോടി ഉടുത്തു വഴിപോലെ
കാലും കഴുകിയകത്തു കൂത്തൂ
ആവണവെച്ച്‌ അതുമ്മേലിരിന്ന്
അഗ്നി ജ്വലിപ്പൂ നമഃശിവായ
ചിറ്റും ചെറുതാലി കൊണ്ടൊന്നു ശോഭിച്ചു
കറ്റകുഴലാണു നിൽക്കും നേരം
മാതാവ്‌ വന്നിട്ട്‌ മാലയും കണ്ണാടി
കയ്യിൽ കൊടുത്തു നമഃശിവായ


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: മഞ്ജു

നീലകാർമ്മുകിൽ വർണ്ണനന്നേരം രാധാ എന്നൊരു നാരിയുമായ്‌
നീളേ നീളേ വനത്തിൽ നടന്നും മേളമോടേ കളിച്ചുരസിച്ചും
പാടിയും ചില രാഗങ്ങളുമായ്‌ കൂടിയും ചില പുഷ്പമറുത്തും
എന്താണിങ്ങനേ കാട്ടിൽ നടപ്പാൻ എന്നാലേതുമെളുതല്ലേ കണ്ണാ
എന്നാലേതുമെളുതല്ലേ കണ്ണാ

വേഗമില്ല നടപ്പതിനൊട്ടും വേണമെങ്കിലെടുത്തു കൊള്ളേണം
ചേല മെല്ലേ ചുരുക്കിപിടിച്ചു ചാലേചെന്നു കഴുത്തിൽ കേറാനായ്‌
തോളേൽതപ്പി പിടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ല അയ്യയ്യോ ഇതു ചെയ്യല്ലേ കണ്ണാ
അയ്യയ്യോ ഇതു ചെയ്യല്ലേ കണ്ണാ

കാട്ടിലൊന്നുണ്ടു മൂളുന്നു കണ്ണാ കേട്ടിട്ടേറ്റം ഭയമുണ്ടെനിയ്ക്ക്‌
കാട്ടാന കരടി പുലി പന്നി കാട്ടുപോത്ത്‌ കരിമ്പുലി കൂട്ടം
കണ്ടാൽ തന്നെ പിടിച്ചവ തിന്നും അയ്യയ്യോ ഇതു ചെയ്യല്ലേ കണ്ണാ
അയ്യയ്യോ ഇതു ചെയ്യല്ലേ കണ്ണാ


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: പ്രകാശ്‌

വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ തമ്പുരാനേ സന്താനസൗഖ്യം തരികവേണം
ശ്രീപീഠം തന്നിൽ എഴുന്നള്ളി എന്നുടെ സങ്കടമെല്ലാം അകറ്റിടേണം

മാടത്തിൻ മീതേതോ മാളിക തന്മേലോ മണിയറയീലോ മണിതൂണിന്മേലോ
മഹാദേവൻ മുന്നിലെ പീഠത്തിൻ മീതേലോ ആരൂഡമിന്നെന്നു ചൊല്ലവേണം

വനവേടനായ്‌ ശിവൻ അവതരിച്ചു വേടകിടാത്തിയായ്‌ ശ്രീപാർവ്വതി
ആയിരം നാളുകൾ വേട്ടയാടി അവർ ആയിരം രാവുകൾ ക്രീഡചെയ്തു
ലോകൈകപാലകൻ ശ്രീഭൂതനാഥനായ്‌ കാനനഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു

കളമേറിയ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ എന്നുള്ളിൽ കലിതുള്ളി
ദുരിതങ്ങൾ നാളികേരം ചിതറുന്നൊരു താളതുടിയായ്‌


ചിത്രം: ദേശാടനം
വർഷം: 1996
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

യാത്രയായി യാത്രയായി
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി
ശുദ്ധനാം ഉണ്ണിതൻ ദേശാടനവേളയായി
അനുഗ്രഹിയ്ക്കൂ അമ്മേ അനുവദിക്കൂ
പൊകാനനുവദിക്കൂ

പദചലനങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണമാകണേ
ദേഹം ശ്രീകോവിലാകേണമേ
ദുഃഖങ്ങൾ പൂജാപുഷ്പങ്ങളാകണേ
വചനം മന്ത്രങ്ങളാകേണമേ

നിദ്രകളാത്മ ധ്യാനമാകണേ
അന്നം നൈവേദ്യമാകേണമേ
നിത്യകർമ്മങ്ങൾ സാധനയാകണേ
ജന്മം സമ്പൂർണ്ണമാകേണമേ

Click Here To View The Song "Engane Njaan"

1 comment:

ഏകാന്തപഥികന്‍ said...

നാവാമുകുന്ദഹരെ എന്നൊരുപാട്ടു കൂടിയുള്ളതായ് ഒരു ഓര്‍മ്മ..

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)